Фінансовий звіт за 2018 рік.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
Підприємство КП “ТЦДМІ ім. Довженка” за ЄДРПОУ 14037490
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова
форма господарювання
за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності за КВЕД 90.02
Середня кількість працівників, осіб 6
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон Пр-т Злуки, 45, м.Тернопіль, 46024, тел.(0352) 263088
1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 грудня 2018 р.
Актив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби: 1010 457.1 449.2
первісна вартість 1011 981.0 990.7
знос 1012 523.9 541.5
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 457.1 449.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 1.4 1.4
у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 96.3 94.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.7
у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 45.9 66.4
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 143.6 163.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
1200
Баланс 1300 600.7 612.3
                                                 
Пасив Код
рядка
На кінець звітного
періоду
На кінець звітного
періоду
1 2 4 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 449.6 449.6
Додатковий капітал 1410 122.7 120.6
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24.0 34.4
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 596.3 604.6
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування
та забезпечення
1595
III. Поточні зобов’язання  
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620 4.4 7.7
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом III 1695 4.4 7.7
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
Баланс 1900 600.7 612.3
                     
2. Звіт про фінансові результати
за 2018 рік
Форма № 2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
2000 203.2 184.7
Інші операційні доходи 2120 565.8 465.2
Інші доходи 2240 164.6 178.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 933.6 828.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 435.1 487.1
Інші операційні витрати 2180 470.8 318.0
Інші витрати 2270 9.4 8.3
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 915.3 813.4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 18.3 15.2
Податок на прибуток 2300 3.3 2.7
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 15.0 12.5
Керівник В.В.Заверуха
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г.Ю.Гейниш
(підпис) (ініціали, прізвище)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *